Ketenaanpak voor overgewicht en obesitas

Door de complexe oorzaak van overgewicht en obesitas biedt een eenvoudige en eenduidige behandeling van overgewicht en obesitas vaak niet de gewenste oplossing. In de meeste gevallen is de oorzaak multi-factorieel en zal er bij het verkennen van geschikte interventies of behandelopties goed moeten worden gekeken naar onderliggende oorzaken van het probleem. Dit moet al vroeg in de keten van zorg en ondersteuning gebeuren.

Wat is er nodig voor een goede werking binnen de keten?

Voor goede preventie en behandeling is het van belang dat betrokken zorg- en onderwijsprofessionals voldoende kennis hebben van overgewicht en obesitas en de oorzaken hiervan. Ook is het van belang dat er binnen de keten op alle niveaus kennis komt van de behandelopties. Zowel preventieve en zorgactiviteiten moeten op elkaar aansluiten maar ook op elkaar worden afgestemd. Vroege signalering van overgewicht, met aansluitend het juiste advies of de juiste zorg en ondersteuning is vaak essentieel om verdere gewichtstoename te kunnen voorkomen.

Er zijn op dit moment veel initiatieven gericht op (het verbeteren van) een ketenaanpak, zoals bijvoorbeeld het programma Jongeren op Gezond Gewicht van het Platform Overgewicht Obesitas (PON) en Care for Obesity (C4O).

Afstemming van signalering, preventie en behandeling: wie doet wat?

De preventie en behandeling van overgewicht en obesitas vindt bij een ketenaanpak plaats op verschillende niveaus en wordt uitgevoerd door verschillende partijen zoals de eerstelijnszorg: GGD, CJG en JGZ, welzijnsorganisaties, sport- en beweegaanbieders en scholen. De verbinding van preventie en zorg versterkt de kwaliteit en de effectiviteit van de ketenaanpak. De gemeente heeft in deze samenwerking vaak een initiërende en faciliterende rol. Een ketenaanpak lijkt daar waar deze succesvol geïmplementeerd is ook effectief te zijn bij de preventie en behandeling van overgewicht en obesitas bij kinderen. Een bredere ketenaanpak in de samenleving voor zowel kinderen als volwassenen is van belang voor de aanpak van overgewicht en obesitas.

Kennis van zorgstandaarden en richtlijnen

Vroegsignalering en behandeling door het aanbieden van de juiste zorg en ondersteuning bij overgewicht en obesitas binnen de gehele zorgketen kan bijdragen aan de preventie van (verdere) gewichtstoename. Dit brengt echter met zich mee dat alle betrokken zorgprofessionals en andere professionals die in contact staan met de zorg, zoals bijvoorbeeld binnen het onderwijs, kennis moeten hebben van bestaande zorgstandaarden.

Hoe draag je als zorgprofessional bij aan een ketenaanpak?

  1. Ken je partners in de zorgketen
  2. Communiceer en maak communicatieafspraken met deze partners
  3. Bespreek je behandeling en/of interventie en stem deze af met andere partners in de keten
  4. Raadpleeg en gebruik de Zorgstandaard Obesitas en eventuele andere zorgstandaarden en richtlijnen