Welke zorg wordt vergoed, en welke niet?

Goede zorg zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen, zowel fysiek als financieel.

Toch is dit nog niet altijd vanzelfsprekend.

Welke zorg wordt er nu voor mensen met overgewicht en obesitas vergoed en welke niet?

Vergoeding van zorg

Overgewicht en obesitas worden vaak veroorzaakt door meerdere factoren, die voor ieder individu verschillend zijn. Het kan dus zijn dat de ene patiënt gebaat is bij een medische behandeling en/of psychotherapie of terwijl de ander kan volstaan met preventieve zorg.

Preventieve zorg wordt door sommige verzekeraars vergoed in de vorm van een preventiepakket dat gericht is op het stimuleren van en bijdragen aan een gezonde leefstijl. Het kan gaan om preventieve cursussen, leefstijlprogramma’s, sportmedisch advies en soms ook een advies bij een gewichtsconsulent. Vergoeding vindt meestal plaats vanuit een aanvullende verzekering. Informeer bij de verzekeraar of preventieve zorg vergoed wordt.

Een bezoek aan de huisarts valt altijd in het basispakket van de verzekering. Ook een bezoek aan een medisch specialist, op basis van een verwijzing, komt meestal voor vergoeding in aanmerking. Het kan echter zijn dat een verzekeraar geen afspraken heeft gemaakt of alleen afspraken voor een deel van de door de zorgverlener verleende diensten. Om er zeker van te zijn dat het bezoek aan de arts en de voorgestelde behandeling ook daadwerkelijk wordt vergoed en te voorkomen dat er onverwachte kosten zijn, kan contact worden opgenomen met de verzekeraar.

Wanneer een behandeling met een bariatrische ingreep volgens de arts aangewezen is, wordt deze vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor gelden wel bepaalde vereisten. Er moet bij volwassenen bijvoorbeeld sprake zijn van morbide obesitas. Wel moet er rekening gehouden worden met het eigen risico dat betaald wordt voor vergoeding uit het basispakket.

Overigens wordt een post-bariatrische ingreep om overtollig huid te verwijderen meestal niet door de verzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Neem hiervoor altijd contact op met de verzekeraar.

Advies over een gezond en gebalanceerd eetpatroon kan behulpzaam zijn voor mensen met overgewicht en obesitas. Dieetadvies wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar slechts tot drie behandeluren en alleen als dit op basis van een verwijzing door de huisarts, specialist of jeugdarts plaatsvindt. Zij bepalen de benodigde behandeluren. Let op het eigen risico dat je betaalt voor vergoeding vanuit het basispakket.

Mensen met overgewicht en obesitas hebben vaak te maken met een andere belastbaarheid van spieren en gewrichten. Ondersteuning bij beweging of behandeling van klachten kunnen mensen helpen. Vergoeding vindt niet plaats vanuit de basisverzekering, maar vaak wel vanuit een aanvullend pakket voor fysiotherapie. Neem hiervoor contact op met de verzekeraar.

Overgewicht en obesitas kan gepaard gaan met psychische klachten. De huisarts, bedrijfsarts, straatdokter of medisch specialist bepaalt of een doorverwijzing nodig is. Voor kinderen tot 18 jaar wordt deze zorg vaak niet vergoed door de verzekeraar, maar door de gemeente.

Voor volwassenen van 18 jaar of ouder wordt de behandeling van psychische klachten bij een verwijzing vergoed vanuit de basisverzekering. Behandelingen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als de verzekeraar met deze zorgverlener afspraken heeft gemaakt over kwaliteit en prijzen. Verzekeraars vergoeden soms ook psychologische zorg vanuit de basisverzekering bij zorgverleners met wie zij geen afspraken hebben gemaakt. Neem altijd contact op met de verzekeraar om zeker te stellen of de zorg voor vergoeding in aanmerking komt.

Behandeling door de huisarts of praktijkondersteuner GGZ valt onder de basisverzekering en er hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald. Let op want voor behandeling door een GZ-psycholoog of psychotherapeut moet rekening worden gehouden met het eigen risico dat betaald moet worden voor vergoeding uit het basispakket.

Vergoeding van hulpmiddelen

Wanneer je te maken hebt met overgewicht en obesitas kun je in verschillende omstandigheden aangewezen zijn op hulpmiddelen. Bijvoorbeeld na een val, of een operatie of langdurig in de vorm van een rollator, scootmobiel etc.

Er zijn twee regelingen die van belang zijn bij de vergoeding van hulpmiddelen: de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet. Vanuit deze regeling vindt de financiering van hulpmiddelen plaats, met uitzondering van eenvoudige loophulpmiddelen zoals krukken, looprekken of rollators. Deze kunnen ook zelf geleend/gehuurd worden bij een thuiszorgwinkel en worden soms vanuit de aanvullende verzekering door de verzekeraar vergoed. Vraag dit na bij de verzekeraar.

Wanneer een hulpmiddel voor iemand nodig is om zelfstandig te kunnen wonen of om zich in en rond het huis te kunnen verplaatsen kan dit hulpmiddel vanuit de Wmo worden gefinancierd. Dit betekent dat de hulpmiddelen worden verkregen van de gemeente. Voor meer informatie kun je terecht bij het Wmo-loket van de gemeente.

De zorgverzekeraar regelt de hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging. Het kan gaan om bijvoorbeeld een verstelbaar bed of een speciaal matras. Om zeker te zijn dat de verzekeraar de (huur van) deze hulpmiddelen vergoed kan contact worden opgenomen met de verzekeraar.